ابرموفق

آیا تفکر یک «مهارت بوده» یا « استعدادی خدادادی» است؟

آیا تفکر یک «مهارت بوده» یا « استعدادی خدادادی» است؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی