ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد از تکنیک های فکری و موفقیت غافل است.

کسی که قوز فکری دارد از تکنیک های فکری و موفقیت غافل است.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی