ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است.

کسی که قوز فکری دارد یا سرش همیشه خلوت است یا شلوغ است.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی