ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را مدیریت می کنند.

کسی که قوز فکری دارد به جای این که او کارها را مدیریت بکند کارها او را مدیریت می کنند.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی