ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد.

کسی که قوز فکری دارد آب در هاون می¬کوبد  علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی