ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست

کسی که قوز فکری دارد در هیچ کاری جدی نیست  علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی