ابرموفق

کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند.

کسی که قوز فکری دارد یک گره را تبدیل به صد گره می کند.   علائم قوزفکری  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه  نمایش صفحه 1  از  1 صفحه  اولین صفحه   قبلی