ابرموفق

در حالت کلی چند نوع فرایند فکری داریم؟

در «تفکر به تفکر» دنبال چه چیز هستیم؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

مثالی دیگر از تغییر نگرش

مثال از نگرش و تفکر   اولین درس  مختص کاربر عادی  

آیا ممکن است مثالی دیگر از نگرش بزنید؟

مثال از نگرش و تفکر   اولین درس  مختص کاربر عادی  

آیا ممکن است با ترسیم شکلی نگرش و تفکر را توضیح دهید؟

آیا ممکن است با ترسیم شکلی نگرش و تفکر را توضیح دهید؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

آیا ممکن هست مثالی از نگرش و تفکر بزنید؟

مثالی از نگرش و تفکر    اولین درس  مختص کاربر عادی  

تفاوت «نگرش» و «تفکر» چیست؟

«نگرش» و «تفکر» چیست؟    اولین درس  مختص کاربر عادی  

چهار خروجی ذهن

چهار خروجی ذهن چیست؟   اولین درس  مختص کاربر عادی  

کدام مهارت انسانها مهمتر است

گام اول: کدام مهارت انسان مهمتر است؟   قدم اول   مختص کاربر عادی  

مهارت گوش دادن چیست؟

چند نوع محصول برای یادگیری مهارت تفکردر سایت ابرموفق وجود دارد؟   محصولات 1  مختص کاربر عادی  

پیام احساسات چیست؟

چند نوع محصول برای یادگیری مهارت تفکردر سایت ابرموفق وجود دارد؟   محصولات 1  مختص کاربر عادی  

بعدی   آخرین صفحه   نمایش صفحه 2  از  12 صفحه   اولین صفحه   قبلی