ابرموفق


ماده خامی که مغز با آن کار می¬کند چیست؟


ماده خامی که  مغز با آن کار می¬کند چیست؟

مغز برای کار کردن نیاز به مواد خام دارد. اطلاعات، نگرشها و ایده­هایی که در اختیار یک مغز است باعث می­شود ترکیب آنها  با  کار روشمند بهترین کارکرد را از مغز داشته باشیم. مغزی که بانک نگرش­های بیشتری داشته باشد جهت های بیشتری برای حرکت خواهد داشت. نگرش­ها و ایده­ها که دراختیار مغز است مانند یک جعبه ابزار در اختیار یک مکانیک است.

در بخش قبل شما نگرش جدیدی نسبت به سنگ پیدا کردید. این کار بانک نگرش مغز شما را افزایش داده است. یکی از ناتوانیهای­ ذهنی عدم دسترسی به نگرشهای کافی و لازم است. یکی از  اهداف این کتاب اضافه کردن نگرش­های جدید به ذهن شماست.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: