ابرموفق


کسی که قوز فکری دارد پرش فکری دارد؟


کسی که قوز فکری دارد پرش فکری دارد؟ پرش فکری به این معنا است که تمرکز نمی تواند بکند. یعنی فردی که قوز فکری دارد نمی تواند فکر خود را روی یک موضوع متمرکز کند. اصل موفقیت تمرکز است. شما در هر کاری می خواهید موفق شوید بایستی تمرکز داشته باشید. کسی که قوز فکری دارد کتاب را باز می کند تا بخواند امّا حواسش همه جا هست الّا کتاب. پرش فکری مانع رشد و موفقیت افراد هست و نمی گذارد کارها تمام شود. بی دقتی در کارها از این مهم نشأت می گیرد.

دوست گرامی برای مشاهده ادامه محتوا شما باید عضو ابرموفق شوید لطفا اینجا را کلیک نمایید


ترتیبی که ابرموفق برای خواندن مطالب به شما پیشنهاد میکند: